Sobre el Comerç

Membre des de 2021

Tarraco Warriors és una escola dedicada a l'estudi i practica d'arts marcials tradicionals, principalment especialitzada en l'ensenyament i divulgació de l'Kick Boxing i Defensa Personal. El seu principal objectiu és contribuir a la formació marcial dels seus alumnes.

És un espai familiar, dirigit tant per a nens com per a adults.


Les instal·lacions compten amb un tatami equipat amb tots els elements Marcials necessaris per als nostres alumnes, zona de sacs, vestuaris d'homes i un altre de dones, equipats amb dutxes separades per mampares.


Club Esportiu Tarraco Warriors està afiliat a la Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thai amb el número 0025

Política de pagament

El COMPRADOR podrà realitzar el pagament dels productes mitjançant qualssevol dels mitjans de pagament assenyalats a continuació:

Pagament amb targeta: El COMPRADOR haurà d'incloure el número de la targeta de dèbit / crèdit (Visa, Visa i Mastercard), així com la resta d'informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. El càrrec s'efectuarà una vegada que sigui acceptat per l'entitat financera del COMPRADOR ja que, en cas contrari, la compra no es pot portar a terme.

El justificant de compra dels productes estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte". Des d'aquesta secció, el COMPRADOR també es podrà descarregar la factura de la comanda. Per a qualsevol dubte o petició sobre facturació es podrà dirigir directament al comerç al qual s'hagi efectuat la compra.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà una confirmació via electrònica, adjuntant una còpia de les Condicions Generals de Compra que el COMPRADOR podrà imprimir, quedant-se arxivat a la secció "El meu compte".

EL COMPRADOR efectua la compra directament al VENEDOR eximint a LA PLATAFORMA de total responsabilitat del procés de compra. El TPV amb què s'efectua el pagament de la comanda és propietat del VENEDOR, de manera que el pagament s'efectua directament de COMPRADOR a VENEDOR.

L’ADJUDICATARI (Fidelització Moneder SLU) compta amb elevades mesures de seguretat. Així mateix, els processos de comunicació i de pagament funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu del COMPRADOR. D'aquesta manera, a l'utilitzar el Protocol SSL es garanteix:

a) Que el COMPRADOR està comunicant les seves dades al servidor de Fidelització Moneder SLU i no a qualsevol altre.

b) Que entre el COMPRADOR i el servidor de Fidelització Moneder SLU les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

LA PLATAFORMA no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel COMPRADOR. Únicament l'entitat corresponent processadora de l'pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments.

REDSYS (sistema de pagament) ha implementat un programa de detecció de possibles operacions fraudulentes i es reserva el dret a sol·licitar informació, confirmacions i / o documents addicionals al COMPRADOR, tot després d'haver realitzat una o més compres a través del Lloc Web, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, amb la finalitat de confirmar que el COMPRADOR efectivament ha realitzat i autoritzat aquesta compra i / o que el lliurament o devolució de la mateixa s'ha realitzat correctament i d'aquesta manera autoritza definitivament la transacció respectiva.

EL VENEDOR podrà formular telefònicament diverses comprovacions sobre la identitat del COMPRADOR, o bé sol·licitar: (a) una confirmació i autorització per escrit signada pel COMPRADOR responsable de la compra respectiva; i (b) còpia de la identificació oficial vigent i amb fotografia del COMPRADOR per confirmar la seva identitat. EL VENEDOR s'obliga a guardar aquesta informació i documents amb elevades mesures de seguretat, de conformitat amb la normativa vigent.

En cas que el COMPRADOR no respongui favorablement o no lliuri a EL VENEDOR la ​​documentació i informació sol·licitada en un termini de 48 hores comptades a partir de la trucada o de l'enviament de l'correu electrònic per part del VENEDOR, la transacció detallada en aquesta comunicació i la comanda respectiu podran ser cancel·lats, sense necessitat d'avís posterior ni responsabilitat del VENEDOR, procedint a reemborsar a l'COMPRADOR l'import pagat respecte a aquesta compra.

Aquest procediment de verificació es realitza per a la seguretat del COMPRADOR i, per tant, a l'acceptar les presents Condicions Generals de Compra, el COMPRADOR accepta sotmetre a procediment de detecció de possibles operacions fraudulentes referit i autoritza a EL VENEDOR perquè, una vegada que el COMPRADOR proporcioni la informació i documents addicionals referits, aquests puguin ser utilitzats per a compres futures de la mateixa COMPRADOR.

El COMPRADOR podrá realizar el pago de los productos mediante cualesquiera de los medios de pago señalados a continuación:

• Pago con tarjeta: El COMPRADOR deberá incluir el número de la tarjeta de débito / crédito (Visa, Visa y Mastercard), así como el resto de información adicional, que le sea requerida en el procedimiento de compra. El cargo se efectuará una vez que sea aceptado por la entidad financiera del COMPRADOR ya que, de lo contrario, la compra no se puede llevar a cabo.

El justificante de compra de los productos estará disponible y se podrá visualizar en la sección "Mi cuenta". Desde esta sección, el COMPRADOR también se podrá descargar la factura del pedido. Para cualquier duda o petición sobre facturación se podrá dirigir directamente al comercio al que se haya efectuado la compra.

Una vez finalizado el proceso de compra, se generará una confirmación vía electrónica, adjuntando una copia de las Condiciones Generales de Compra que el COMPRADOR podrá imprimir, quedándose archivado en la sección "Mi cuenta".

EL COMPRADOR efectúa la compra directamente al VENDEDOR eximiendo a LA PLATAFORMA de total responsabilidad del proceso de compra. El TPV con que se efectúa el pago del pedido es propiedad del VENDEDOR, por lo que el pago se efectúa directamente de COMPRADOR a VENDEDOR.

El ADJUDICATARIO (Fidelización Monedero SLU) cuenta con elevadas medidas de seguridad. Asimismo, los procesos de comunicación y de pago funcionan sobre un servidor seguro utilizando el protocolo SSL (Secure Socket Layer). El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que sólo sea inteligible para el dispositivo del COMPRADOR. De este modo, al utilizar el Protocolo SSL se garantiza:

a) Que el COMPRADOR está comunicando sus datos al servidor de Fidelización Monedero SLU y no a cualquier otro.

b) Que entre el COMPRADOR y el servidor de Fidelización Monedero SLU los datos se transmiten cifrados, evitando su posible lectura o manipulación por terceros.

LA PLATAFORMA no tiene acceso ni almacena datos sensibles relativos al medio de pago utilizado por el COMPRADOR. Únicamente la entidad correspondiente procesadora del pago tiene acceso a estos datos a modo de gestión de los pagos y cobros.

REDSYS (sistema de pago) ha implementado un programa de detección de posibles operaciones fraudulentas y se reserva el derecho a solicitar información, confirmaciones y / o documentos adicionales al COMPRADOR, aún después de haber realizado una o más compras a través del Sitio web, mediante llamada telefónica o correo electrónico, con el fin de confirmar que el COMPRADOR efectivamente ha realizado y autorizado esta compra y / o que la entrega o devolución de la misma se ha realizado correctamente y de esta manera autoriza definitivamente la transacción respectiva .

EL VENDEDOR podrá formular telefónicamente varias comprobaciones sobre la identidad del COMPRADOR, o bien solicitar: (a) una confirmación y autorización por escrito firmada por el COMPRADOR responsable de la compra respectiva; y (b) copia de la identificación oficial vigente y con fotografía del COMPRADOR para confirmar su identidad. EL VENDEDOR se obliga a guardar esta información y documentos con elevadas medidas de seguridad, de conformidad con la normativa vigente.

En caso de que el COMPRADOR no responda favorablemente o no entregue a EL VENDEDOR la ​​documentación e información solicitada en un plazo de 48 horas contadas a partir de la llamada o del envío del correo electrónico por parte del VENDEDOR, la transacción detallada en esta comunicación y el pedido respectivo podrán ser cancelados, sin necesidad de aviso posterior ni responsabilidad del VENDEDOR, procediendo a reembolsar al COMPRADOR el importe pagado respecto a esta compra.

Este procedimiento de verificación se realiza para la seguridad del COMPRADOR y, por tanto, al aceptar las presentes Condiciones Generales de Compra, el COMPRADOR acepta someter a procedimiento de detección de posibles operaciones fraudulentas referido y autoriza a EL VENDEDOR para que, una vez que el COMPRADOR proporcione la información y documentos adicionales referidos, éstos puedan ser utilizados para compras futuras de la misma COMPRADOR.

 

 

 

Política d’enviament

El VENEDOR es compromet a expedir tot Producte sol·licitat en les 48 hores laborables següents.

El termini i el cost d’enviament serà informat al COMPRADOR en cadascuna de les ofertes publicades al web.

El VENEDOR es compromet a complir amb el cost d’enviament que indiqui dins de cadascuna de les ofertes anunciades al web.

Les despeses d'enviament de Productes seran a càrrec del COMPRADOR.

La data aproximada d’enviament i recepció ha de ser expressament informada al comprador amb la confirmació de la seva comanda, per correu electrònic.

El VENEDOR inclourà amb la comanda un albarà de lliurament del Producte comprat.

En cas de no recepció de l'enviament o incidència en el lliurament, el VENEDOR es compromet a aportar solució al COMPRADOR (reemborsament de la comanda o enviament d'una altra unitat del mateix article) en el termini més breu possible.

 

 

 

 

 

El VENDEDOR se compromete a expedir todo Producto solicitado en las 48 horas laborables siguientes.

El plazo y el coste de envío será informado al COMPRADOR en cada una de las ofertas publicadas en la web.

El VENDEDOR se compromete a cumplir con el costo de envío que indique dentro de cada una de las ofertas anunciadas en la web.

Los gastos de envío de Productos serán a cargo del COMPRADOR.

La fecha aproximada de envío y recepción debe ser expresamente informada al comprador con la confirmación de su pedido, por correo electrónico.

El VENDEDOR incluirá con el pedido un albarán de entrega del Producto comprado.

En caso de no recepción del envío o incidencia en la entrega, el VENDEDOR se compromete a aportar solución al COMPRADOR (reembolso del pedido o envío de otra unidad del mismo artículo) en el plazo más breve posible.

 

 

Política de devolució

El dret de devolució està supeditat a les següents condicions:

·        Els productes han d'estar en el mateix estat que els va rebre, sense ús, en la seva caixa, embalatge, amb les seves etiquetes originals i sense danys.

Un cop rebut el producte retornat, EL VENEDOR comprovarà l'adequació de l'article, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat d'acord amb les presents Condicions generals de compra i a la Política de devolucions del VENEDOR.

El cost de la devolució anirà a càrrec del COMPRADOR menys en aquells casos en què el producte sigui defectuós. A l'hora de realitzar l'enviament, s'aconsella utilitzar un mètode d'enviament que inclogui confirmació de lliurament. Quan EL VENEDOR rebi la devolució, revisarà que el producte estigui correcte i tramitarà el corresponent abonament. Consulteu els terminis en la política de devolucions del VENEDOR.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc al reemborsament del preu del Producte retornat, però no de les despeses d'enviament.

Per a la devolució de productes voluminosos, si us plau, poseu-vos en contacte amb EL VENEDOR.

Al realitzar una devolució, l'única opció disponible és la d'enviar els articles a l'adreça de devolucions indicada. No hi ha un punt de recollida al què pugui portar el paquet.

Un cop rebut el producte per part del VENEDOR, aquest es compromet a reemborsar l’import pagat, descomptant les despeses d’enviament, en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de recepció del producte.

La devolució es farà pel mateix mitjà de pagament amb el que el COMPRADOR va efectuar el pagament del producte.

En el cas de la devolució de productes defectuosos, el COMPRADOR tindrà dret al reemborsament del preu i de les despeses de transport de devolució, de conformitat amb la legislació aplicable.

El derecho de devolución está supeditado a las siguientes condiciones:

• Los productos deben estar en el mismo estado que los recibió, sin uso, en su caja, embalaje, con sus etiquetas originales y sin daños.

Una vez recibido el producto devuelto, EL VENDEDOR comprobará la adecuación del artículo, reservándose el derecho a no hacer el reembolso en caso de detectar que el producto adquirido y el devuelto no coinciden o que la devolución no se ha realizado de acuerdo con las presentes Condiciones generales de compra y en la Política de devoluciones del VENDEDOR.

El coste de la devolución correrá a cargo del COMPRADOR menos en aquellos casos en que el producto sea defectuoso. A la hora de realizar el envío, se aconseja utilizar un método de envío que incluya confirmación de entrega. Cuando EL VENDEDOR reciba la devolución, revisará que el producto esté correcto y tramitará el correspondiente abono. Consulte los plazos en la política de devoluciones del VENDEDOR.

Las devoluciones parciales de un pedido darán lugar al reembolso del precio del Producto devuelto, pero no de los gastos de envío.

Para la devolución de productos voluminosos, por favor, póngase en contacto con EL VENDEDOR.

Al realizar una devolución, la única opción disponible es la de enviar los artículos a la dirección de devoluciones indicada. No hay un punto de recogida en el que pueda llevar el paquete.

Una vez recibido el producto por parte del VENDEDOR, éste se compromete a reembolsar el importe pagado, descontando los gastos de envío, en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción del producto.

La devolución se hará por el mismo medio de pago con el que el COMPRADOR efectuó el pago del producto.

En el caso de la devolución de productos defectuosos, el COMPRADOR tendrá derecho al reembolso del precio y de los gastos de transporte de devolución, de conformidad con la legislación aplicable.