Sobre el Comerç

Membre des de 2021

BAILONBYMUMO

Som assessores de IMATGE, creadores de BELLESA i expertes coloristes.

El nostre exclusiu TRACTAMENT DE ALLISAT ORGÀNIC, és el més demandat, pels seus resultats garantits.

Les nostres tècniques de treball i productes d'extrema qualitat, garanteixen uns resultats increïbles !!

Cuidem del teu cabell, tenim cura de tu !! 

Política de pagament

POLÍTICA DE PAGAMENT

El COMPRADOR podrà realitzar el pagament dels productes mitjançant qualssevol dels mitjans de pagament assenyalats a continuació:

Pagament amb targeta: El COMPRADOR haurà d'incloure el número de la targeta de dèbit / crèdit (Visa, Visa i Mastercard), així com la resta d'informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. El càrrec s'efectuarà una vegada que sigui acceptat per l'entitat financera del COMPRADOR ja que, en cas contrari, la compra no es pot portar a terme.

El justificant de compra dels productes estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte". Des d'aquesta secció, el COMPRADOR també es podrà descarregar la factura de la comanda. Per a qualsevol dubte o petició sobre facturació es podrà dirigir directament al comerç al qual s'hagi efectuat la compra.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà una confirmació via electrònica, adjuntant una còpia de les Condicions Generals de Compra que el COMPRADOR podrà imprimir, quedant-se arxivat a la secció "El meu compte".

EL COMPRADOR efectua la compra directament al VENEDOR eximint a LA PLATAFORMA de total responsabilitat del procés de compra. El TPV amb què s'efectua el pagament de la comanda és propietat del VENEDOR, de manera que el pagament s'efectua directament de COMPRADOR a VENEDOR.

L’ADJUDICATARI (Fidelització Moneder SLU) compta amb elevades mesures de seguretat. Així mateix, els processos de comunicació i de pagament funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu del COMPRADOR. D'aquesta manera, a l'utilitzar el Protocol SSL es garanteix:

a) Que el COMPRADOR està comunicant les seves dades al servidor de Fidelització Moneder SLU i no a qualsevol altre.

b) Que entre el COMPRADOR i el servidor de Fidelització Moneder SLU les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

LA PLATAFORMA no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel COMPRADOR. Únicament l'entitat corresponent processadora de l'pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments.

REDSYS (sistema de pagament) ha implementat un programa de detecció de possibles operacions fraudulentes i es reserva el dret a sol·licitar informació, confirmacions i / o documents addicionals al COMPRADOR, tot després d'haver realitzat una o més compres a través del Lloc Web, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, amb la finalitat de confirmar que el COMPRADOR efectivament ha realitzat i autoritzat aquesta compra i / o que el lliurament o devolució de la mateixa s'ha realitzat correctament i d'aquesta manera autoritza definitivament la transacció respectiva.

EL VENEDOR podrà formular telefònicament diverses comprovacions sobre la identitat del COMPRADOR, o bé sol·licitar: (a) una confirmació i autorització per escrit signada pel COMPRADOR responsable de la compra respectiva; i (b) còpia de la identificació oficial vigent i amb fotografia del COMPRADOR per confirmar la seva identitat. EL VENEDOR s'obliga a guardar aquesta informació i documents amb elevades mesures de seguretat, de conformitat amb la normativa vigent.

En cas que el COMPRADOR no respongui favorablement o no lliuri a EL VENEDOR la ​​documentació i informació sol·licitada en un termini de 48 hores comptades a partir de la trucada o de l'enviament de l'correu electrònic per part del VENEDOR, la transacció detallada en aquesta comunicació i la comanda respectiu podran ser cancel·lats, sense necessitat d'avís posterior ni responsabilitat del VENEDOR, procedint a reemborsar a l'COMPRADOR l'import pagat respecte a aquesta compra.

Aquest procediment de verificació es realitza per a la seguretat del COMPRADOR i, per tant, a l'acceptar les presents Condicions Generals de Compra, el COMPRADOR accepta sotmetre a procediment de detecció de possibles operacions fraudulentes referit i autoritza a EL VENEDOR perquè, una vegada que el COMPRADOR proporcioni la informació i documents addicionals referits, aquests puguin ser utilitzats per a compres futures de la mateixa COMPRADOR.

 

 

Política d’enviament

POLÍTICA D’ENVIAMENT DE PRODUCTES

El VENEDOR es compromet a expedir tot Producte sol·licitat en les 48 hores laborables següents.

El termini i el cost d’enviament serà informat al COMPRADOR en cadascuna de les ofertes publicades al web.

El VENEDOR es compromet a complir amb el cost d’enviament que indiqui dins de cadascuna de les ofertes anunciades al web.

Les despeses d'enviament de Productes seran a càrrec del COMPRADOR.

La data aproximada d’enviament i recepció ha de ser expressament informada al comprador amb la confirmació de la seva comanda, per correu electrònic.

El VENEDOR inclourà amb la comanda un albarà de lliurament del Producte comprat.

En cas de no recepció de l'enviament o incidència en el lliurament, el VENEDOR es compromet a aportar solució al COMPRADOR (reemborsament de la comanda o enviament d'una altra unitat del mateix article) en el termini més breu possible.

Política de devolució

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

El dret de devolució està supeditat a les següents condicions:

·         Els productes han d'estar en el mateix estat que els va rebre, sense ús, en la seva caixa, embalatge, amb les seves etiquetes originals i sense danys.

Un cop rebut el producte retornat, EL VENEDOR comprovarà l'adequació de l'article, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat d'acord amb les presents Condicions generals de compra i a la Política de devolucions del VENEDOR.

El cost de la devolució anirà a càrrec del COMPRADOR menys en aquells casos en què el producte sigui defectuós. A l'hora de realitzar l'enviament, s'aconsella utilitzar un mètode d'enviament que inclogui confirmació de lliurament. Quan EL VENEDOR rebi la devolució, revisarà que el producte estigui correcte i tramitarà el corresponent abonament. Consulteu els terminis en la política de devolucions del VENEDOR.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc al reemborsament del preu del Producte retornat, però no de les despeses d'enviament.

Per a la devolució de productes voluminosos, si us plau, poseu-vos en contacte amb EL VENEDOR.

Al realitzar una devolució, l'única opció disponible és la d'enviar els articles a l'adreça de devolucions indicada. No hi ha un punt de recollida al què pugui portar el paquet.

Un cop rebut el producte per part del VENEDOR, aquest es compromet a reemborsar l’import pagat, descomptant les despeses d’enviament, en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de recepció del producte.

La devolució es farà pel mateix mitjà de pagament amb el que el COMPRADOR va efectuar el pagament del producte.

En el cas de la devolució de productes defectuosos, el COMPRADOR tindrà dret al reemborsament del preu i de les despeses de transport de devolució, de conformitat amb la legislació aplicable.